ការផ្តល់​ប្រាក់កម្រៃ​គ្រូបង្រៀនពីរវេន​ និង​របប​ម៉ោង​ ត្រូវផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន​
BREAKING NEWS
Search

ការផ្តល់​ប្រាក់កម្រៃ​គ្រូបង្រៀនពីរវេន​ និង​របប​ម៉ោង​ ត្រូវផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន​

ការផ្តល់ប្រាក់កម្រៃគ្រូបង្រៀនពីរថ្នាក់ ពីរវេន គ្រូបង្រៀនថ្នាក់គួបគ្រប់កម្រិត និងគ្រូបង្រៀនរបបម៉ោងបន្ថែម នឹង​ត្រូវ​ប្រកាស​ផ្អាកបណ្តោះ​អាសន្ន​ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់​មាន​​ការជូនដំណឹងជាថ្មី​ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។ នេះបើតាម​លិខិត​មួយ​ច្បាប់​របស់​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ ដែល​​គេហទំព័រកម្ពុជាថ្មុី​ទទួល​បាន​។

អានលំអិត៖