ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

ហោរាសាស្រ្ត ២០១៦

ពិតជា​មិនធម្មតា​! ទម្រាំ​បាន​ក្លាយ​ជា​គ្រូ​ហុងស៊ុយ​ដ៏​ល្បី​ ត្រូវ​ឆ្លងកាត់​ការ​លំបាក​ច្រើន​ដល់​ម្ល៉ឹង​?

​ប្រិយមិត្ត​ទស្សនិកជន​ដែល​ធ្លាប់​តាមដាន​ទស្សនា​ការផ្សាយ​កម្មវិធី «​ហុងស៊ុយ​បែប​វិទ្យាសាស្ត្រ​» របស់​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍ ​PNN...

ឆ្នាំកុរ – ជោគជតារាសី និងហោរាសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ ២០១៧

ឆ្នាំកុរ កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ៖២០០៧, ១៩៩៥, ១៩៨៣, ១៩៧១, ១៩៥៩, ១៩៤៧ អាជីព​និង​ការងារ អាជីព​ការងារ​របស់​អ្នក​កើត​ឆ្នាំកុរ នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ...

ឆ្នាំច – ជោគជតារាសី និង​ហោរាសាស្ត្រ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧

ឆ្នាំច កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ៖ ២០០៦, ១៩៩៤, ១៩៨២, ១៩៧០, ១៩៥៨, ១៩៤៦ អាជីព​និង​ការងារ អាជីព​ការងារ​របស់លោក​អ្នក​កើត​ឆ្នាំច នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ...

ឆ្នាំរកា – ជោគជតារាសី និង​ហោរាសាស្ត្រ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧

ឆ្នាំរកា កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ៖ ២០០៥, ១៩៩៣, ១៩៨១, ១៩៦៩, ១៩៥៧, ១៩៤៥ អាជីព​និង​ការងារ នៅ​ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ អាជីព​និង​ការងារ​របស់លោក​អ្នក​កើត​ឆ្នាំរកា...

ឆ្នាំវក – ជោគជតារាសី និង​ហោរាសាស្ត្រ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧

ឆ្នាំវក កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ៖ ២០១៦, ២០០៤, ១៩៩២, ១៩៨០, ១៩៦៨, ១៩៥៦, ១៩៤៤ អាជីព​និង​ការងារ អាជីព​ការងារ​របស់​អ្នក​កើត​ឆ្នាំវក នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧...

ឆ្នាំមមែ – ជោគជតារាសី និង​ហោរាសាស្ត្រ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧

ឆ្នាំមមែ កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ៖ ២០១៥, ២០០៣, ១៩៩១, ១៩៧៩, ១៩៦៧, ១៩៥៥, ១៩៤៣ អាជីព​និង​ការងារ អាជីព​ការងារ របស់លោក​អ្នក​កើត​ឆ្នាំមមែ នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧...

ឆ្នាំមមី – ជោគជតារាសី និង​ហោរាសាស្ត្រក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧

ឆ្នាំមមី កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ៖ ២០១៤, ២០០២, ១៩៩០, ១៩៧៨, ១៩៦៦, ១៩៥៤ អាជីព​និង​ការងារ នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ...

ឆ្នាំម្សាញ់ – ជោគជតារាសី និង​ហោរាសាស្ត្រ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧

ឆ្នាំម្សាញ់កើតក្នុងឆ្នាំ៖ ២០១៣, ២០០១, ១៩៨៩, ១៩៧៧, ១៩៦៥, ១៩៥៣ អាជីពនិងការងារ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ អាជីពនិងការងាររបស់អ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់...