ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

ហោរាសាស្រ្ត ២០១៧

ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នករាជការ​បើមាន​វត្ថុបីនេះ​លើតុ

អ្នកធ្វើការ​រដ្ឋ ស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌមួយ​ ខុសពី​អ្នក​ធ្វើអាជីវកម្ម​ដោយខ្លួនឯង​ឬ​អ្នកនៅវិស័យឯកជន។...

ឆ្នាំកុរ – ជោគជតារាសី និង​ហោរាសាស្ត្រ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៨

ឆ្នាំកុរ កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ​៖ ២០០៧, ១៩៩៥, ១៩៨៣, ១៩៧១, ១៩៥៩, ១៩៤៧ ​អាជីព​និង​ការងារ​៖ ​អាជីព​ការងារ​របស់​អ្នក​កើត​ឆ្នាំកុរ នៅក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨...

ឆ្នាំច – ជោគជតារាសី និង​ហោរាសាស្ត្រ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៨

​ឆ្នាំច កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ​៖ ២០០៦, ១៩៩៤, ១៩៨២, ១៩៧០, ១៩៥៨, ១៩៤៦ ​អាជីព​និង​ការងារ​៖ ​អាជីព​ការងារ​របស់លោក​អ្នក កើត​ឆ្នាំ ច នៅក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨...

ឆ្នាំរកា – ជោគជតារាសី និង​ហោរាសាស្ត្រ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៨

ឆ្នាំរកា កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ​៖ ២០០៥, ១៩៩៣, ១៩៨១, ១៩៦៩, ១៩៥៧, ១៩៤៥ ​អាជីព​និង​ការងារ​៖ ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ អាជីព​និង​ការងារ​របស់លោក​អ្នក...

ឆ្នាំវក – ជោគជតារាសី និង​ហោរាសាស្ត្រ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៨

​ឆ្នាំវក កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ​៖ ២០១៦, ២០០៤, ១៩៩២, ១៩៨០, ១៩៦៨, ១៩៥៦, ១៩៤៤ ​អាជីព​និង​ការងារ​៖ ​អាជីព​ការងារ​របស់​អ្នក​កើត​ឆ្នាំវក នៅក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨ គឺ...

​ឆ្នាំមមែ – ជោគជតារាសី និង​ហោរាសាស្ត្រ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៨

ឆ្នាំមមែ កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ​៖ ២០១៥, ២០០៣, ១៩៩១, ១៩៧៩, ១៩៦៧, ១៩៥៥, ១៩៤៣ ​អាជីព​និង​ការងារ​៖ ​អាជីព​ការងារ របស់លោក​អ្នក​កើត​ឆ្នាំមមែ...

ឆ្នាំមមី – ជោគជតារាសី និង​ហោរាសាស្ត្រ​ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៨

ឆ្នាំមមី កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ​៖ ២០១៤, ២០០២, ១៩៩០, ១៩៧៨, ១៩៦៦, ១៩៥៤ ​អាជីព​និង​ការងារ​៖ ​តាម​ការ​ទស្សន៍ទាយ​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា...

ឆ្នាំម្សាញ់ – ជោគជតារាសី និង​ហោរាសាស្ត្រ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៨

ឆ្នាំម្សាញ់​កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ​៖ ២០១៣, ២០០១, ១៩៨៩, ១៩៧៧, ១៩៦៥, ១៩៥៣ ​អាជីព​និង​ការងារ​៖ ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨ អាជីព​និង​ការងារ...