ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

Tag:

សកម្មភាព​ដំណើរការ​អនុវត្ត​គម្រោង​សាកល្បង​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី​សាងសង់​កម្រាល និង​ចិញ្ចើម​ផ្លូវ​ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប ដោយ​ប្រើ​បេតុង​ជ្រាប​ទឹក

សៀមរាប ៖ ជប៉ុន ​បាន​ចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត​គម្រោង​សាកល្បង អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី​សាងសង់​កម្រាល និង ចិញ្ចើម​ផ្លូវ​ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប ដោយ​ប្រើ បេតុង​ជ្រាប​ទឹក...