តារាKpop ណាមួយមានលុយច្រើនជាងគេក្នុងឆ្នាំ២០១៩?

តោះ ទាយជាមួយគ្នាមើល៍ ​អ្នកណាមានជាងគេនៅក្នុងចំណោមតារាKpop?

PSY – ទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធចំនួន ៤៥ លានដុល្លារ។

CHOI SI WON ទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធ ៣៥,៦ លានដុល្លារ។

G Dragon – ទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធ ២២ លានដុល្លារ។


JUNG JI HOON (Rain)- ទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធ ១៨ លានដុល្លារ។


LEE JI- EUN – ទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធ ១៥ លានដុល្លារ។

ដោយ Mr Tomorrow