មកមើលតម្លៃអាវនារីប្រេនៗ ស្ទីល​ឆ្នាំ​២០២០​ ឱ្យសប្បាយភ្នែកម្តង!

អាវស្ត្រី ម៉ាក Camilla តម្លៃ ៣៩៩ដុល្លារអាមេរិក

អាវក្រណាត់សារូផ្កា ម៉ាក The East តម្លៃ១២៩ដុល្លារអាមេរិក

ម៉ាកអាវ The Scotch តម្លៃ១៦៩ដុល្លារ????

ប្រេន Oxford តម្លៃ១៦៩ដុល្លារ?

ឈុត ប្រេនHarlow Top​ តម្លៃ១៦៨ដុល្លារ ?

ស្រលាញ់មួយណា ពេញចិត្តមួយណី? សម្រាប់អ្នក តម្លៃនេះ តើ​ថ្លៃឬ​ធម្មតា?

ស្រស់