ដឹងមុនពីប្រផ្នូលក្នុងសុបិនឃើញ «ទូរសព្ទ»ឬទំនាក់ទំនងនានា​

សុបិនដែលឃើញខ្លួនឯងព្យាយាមចុចទូរស័ព្ទ ប៉ុន្តែមិនសម្រេច ឬនៅតែបន្តធ្វើឱ្យមានកំហុសក្នុង​ការហៅ មិនអាចតភ្ជាប់បាន រកលេខមិនឃើញ ចុចAppមិនចេញ មានន័យថា ជីវិតពិត យើង​មានអារម្មណ៍តានតឹងក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយ​អ្នកណាម្នាក់ ឬនឹង​អ្នកនៅឯកោឬត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីអ្នកដែលយើងកំពុងចង់ភ្ជាប់។ ប្រសិនឃើញ​ខ្លួនឯងបល្រើទូរសព្ទមិនបាន មានន័យថា អ្វីៗមិនទាន់បានសម្រេចតាម​ការគ្រោងនៅឡើយ។ ប្រសិន​បើ់សុបិនឃើញថា​ទូរសព្ទខូចមានន័យថាទំនាក់ទំនងជាទីស្រលាញ់ណាមួយ​កំពុង​តែមានបញ្ហា ។​ ប្រសិន​យល់សុបិន​ទទួលបានសារស្នេហា ប្រាកដណាសវានឹងក្លាយជាការពិត។ គ្រូឯម ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នករាជការ​បើមាន​វត្ថុបីនេះ​លើតុ