ឆ្នាំមមី Archives - Kampuchea Thmey
BREAKING NEWS
Search

Tag: ,

ទាយលំអិតឆ្នាំ​មមី!ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរធំមមី១៩៤២,១៩៦៦,និង១៩៩០ទុក្ខមុនលាភក្រោយ

មនុស្ស​និមិត្តសញ្ញាមមី(សេះ ) ការទស្សន៍ទាយសំណាងឆ្នាំ​២០២០គឺនៅឆមាសទីមួយនឹង​រវល់ជាមួយបញ្ហាញាតិចេញមួយចូលមួយ​តភាគជានិច្ច។ ប៉ុន្តែនៅចុងឆ្នាំពួកគេនឹងមានពេលទំនេរខ្លះ...