តម្លៃប្រេងសាំង បានកើនឡើងបន្តិច ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់១៥ ខែកក្កដា
BREAKING NEWS
Search

តម្លៃប្រេងសាំង បានកើនឡើងបន្តិច ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់១៥ ខែកក្កដា

ភ្នំពេញ៖ តម្លៃប្រេងសាំងចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ សម្រាប់សាំងធម្មតានឹងមានតម្លៃ ៣០០០រៀល ខណៈប្រេងម៉ាស៊ូតតម្លៃ ២៧០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ។ នេះបើយោងតាមសេចក្ដំណឹងស្តីពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍។

តម្លៃនេះបើប្រៀបធៀបនឹងសប្តាហ៍មុនបានកើនឡើង ១៥០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ សម្រាប់សាំងធម្មតា ខណៈប្រេងម៉ាស៊ូតកើនឡើង១០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ។

ចុចអានពិស្ដារ៖ តីជូន